Menu

Betingelser for bruk av bilder og videoer

Vi gjør oppmerksom på at bildene kun er tillatt brukt i forbindelse med markedsføring av Bergen og at de i utgangspunktet kun kan benyttes av reiselivsrelaterte virksomheter, arrangører og presse. Bildene kan brukes i brosjyrer og andre publikasjoner hvis formål er å fremme tilstrømningen av tilreisende til Bergen. 

 

BILDER:

Bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre at du blir fakturert for bruken av billedmateriellet i henhold til den enkelte fotografs til enhver tid gjeldende prisliste. Prisen vil avhenge av bruk og opplag. I tillegg påløper et straffegebyr på NOK 5.000,- pr. bilde. 
Bildene kan ikke brukes til kommersielle formål som eksempelvis postkort, t-skjorter, kalendere og ikke-relevante annonser. Bruk av bilder i tråd med retningslinjene som nevnt ovenfor, er kostnadsfri for bruker.
Hvis du er i tvil om bruken faller inn under retningslinjene for utlån fra billedbasen eller hvis du ønsker å benytte bilder til andre formål, ta kontakt med Visit Bergen, mail@visitBergen.com, tel: +47 55 55 20 10. 

Et eksemplar av trykksaken eller link til nettsiden skal sendes:  

Visit Bergen

Postboks 977 Sentrum,

NO-5808 Bergen

eller mail@visitBergen.com, straks etter produksjon. 

Bilder som lastes ned fra databasen kan kun benyttes til det formålet som er angitt i bestillingen. De skal deretter slettes. Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål i tillegg eller i stedet for det formålet som ble oppgitt ved bestilling av bildene, må ny bestilling sendes. Den som bestiller bildene er ansvarlig for at bildene benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og det formålet som oppgis ved bestilling. Det er ikke tillatt å distribuere bilder videre til andre brukere. 

Alle bilder som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjonen som er opplyst i tilknytning til hvert bilde i billedbasen. Med akkreditering menes en setning som for eksempel: Foto: Visit Bergen / Endre Knudsen / visitBergen.com

 

VIDEO:

 • Visit Bergen har fulle rettigheter til Videoene som distribueres. Brukeren gis begrenset bruksrett til filmene.
 • Avklaring rundt bruk av video skal avklares med Visit Bergen for hvert enkelt tilfelle.
 • Bruk av video i andre filmprosjekter, og klipping/redigering av videomateriale må avklares på forhånd med Visit Bergen.
 • Brukeren har ikke rett til å gi tredjepart rettigheter til bruk av innholdet i fremtidige produksjoner. Dette gjelder også filmselskaper.
 • Brukeren skal på ingen måte omsette innholdet i kommersiell sammenheng.
 • Visit Bergen / visitBergen.com skal krediteres om mulig ved bruk av innholdet.
 • Visit Bergen skal ha tilsendt ferdigstilt film dersom innhold fra Visit Bergen brukes i produksjonen.

Terms of use

Our image bank is designed to further the marketing of Bergen as a travel destination. 
Please note that the photos/video can only be used in connection with the marketing of Bergen and as a rule, they can only be used by tourist-trade related enterprises and organizations as well as by the press. The photos can be used in brochures and other publications in which the aim is to promote tourist traffic to Bergen. The photos cannot be used for commercial purposes such as postcards, T-shirts and unrelated advertisements. 

 

PHOTOS:
The use of photos in contravention of the lending conditions will result in you being invoiced for their use at the individual photographers’ current rates. The price will depend on the use and the size of edition. In addition a penalty charge of NOK 5,000 per photo applies. The use of images in accordance with the guidelines mentioned above is free for users. If you are in doubt about whether your use complies with the guidelines for borrowing from the image database or if you wish to use the photos for other purposes, please contact Visit Bergen - Bergen Tourist Board, mail@visitBergen.com, tel.: +47 55 55 20 10. 

One copy of the publication in question or a link to the website must be submitted to the

Visit Bergen / Bergen Tourist Board,

P.O. Box 977 Sentrum,

NO-5808 Bergen

or mail@visitBergen.com, immediately after production. 

Photos which are downloaded from the database may only be used for the purpose stipulated in the order. They must then be deleted. If you wish to use the images for other purposes in addition to or instead of the purpose stipulated when ordering, you must send a new order. The person who orders the photos is responsible for their being used in compliance with the lending conditions and the purpose stated when ordering. 

Onward distribution of photos to other users is not permitted. 

All photographs used must be credited as instructed in our image bank, for example Photo: Visit Bergen / Endre Knudsen / visitBergen.com

 

VIDEO:

Visit Bergen / Bergen Tourist Board has full rights to the videos. The user is granted limited rights to use the films.

 • The use of video must be approved by Visit Bergen / Bergen Tourist Board for each case.
 • Use of video in other film projects, and editing of existing video material must be approved by Bergen Tourist Board in advance.
 • The user is not entitled to grant third parties rights to use the content of future productions. This also applies to film companies.
 • The user shall not use the content in commercial context
 • Visit Bergen / visitBergen.com shall be credited if possible when using the content.
 • If video from Visit Bergen / Bergen Tourist Board is being used in a production, please send a copy of video to Visit Bergen / Bergen Tourist Board